> Zapytania ofertowe 2017
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Przebudowa „Kantorówki” - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim"
2017-12-20 10:04:47
  ...więcej

"Opieka profilaktyczna nad pracownikami placówek oświatowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2017-12-06 13:57:53
  ...więcej

Dostawa sprzętu ICT w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica"
2017-11-17 12:54:41
  ...więcej

Wykonanie badań termowizyjnych ciągłości warstw izolacji termicznej budynków, badań powietrznej szczelności budynków oraz wykonanie audytów powykonawczych dla czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
2017-11-06 11:15:58
  ...więcej

„Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2017-10-30 14:38:48
Zamawiający tj. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki Zamawiającego plik o nazwie "Formularz cenowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego" został opublikowa  ...więcej

,,Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w roku szkolnym 2017/2018 w dni nauki szkolnej”
2017-08-24 08:50:15
  ...więcej

Zakup i dostawa wyposażenia dla klasopracowni ICT dla Szkoły Podstawowej w Gliniku
2017-08-11 14:11:09
  ...więcej

Kompleksowe pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu pn. „Nowoczesne usługi w Placówkach Oświatowych Gminy Wielopole Skrzyńskie”
2017-08-09 21:45:22
  ...więcej

Dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w roku szkolnym 2017/2018 w dni nauki szkolnej
2017-07-27 11:50:08
  ...więcej

Kompleksowe pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”
2017-07-25 15:21:21
  ...więcej

[Unieważniony] Kompleksowe pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie”
2017-07-12 21:11:24
  ...więcej

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii
2017-07-05 09:58:33
UWAGA: Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki Zamawiającego plik o nazwie Załącznik nr 1 Formularz ofertowy został opublikowany z błędem.W związku z tym w dniu 7-07-2017 r. dokonano zmian w tre  ...więcej

„Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nawsie”
2017-06-08 09:45:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 3 na „Zakup i dostawę wyposażenia dla klasopracowni ICT oraz matematyczno – przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej w Gliniku” w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu Nr RPPK.06.04.03-18-0049/16-00 „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna.
2017-06-02 15:48:44
  ...więcej

Koszenie poboczy przy drogach zarządzanych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie
2017-05-29 09:26:35
  ...więcej

Demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2017 r.
2017-05-18 11:57:08
  ...więcej

Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Wielopole Skrzyńskie w 2017 roku
2017-05-08 14:23:03
  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr 2 na „Zakup i dostawę wyposażenia dla klasopracowni ICT oraz matematyczno – przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej w Gliniku” w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu Nr RPPK.06.04.03-18-0049/16-00 „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna.
2017-05-06 09:09:53
  ...więcej

Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa wydajności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku – zmiana technologii kotłowni, budowa instalacji fotowoltaicznej i wymiana źródeł oświetlenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni ICT i matematyczno-przyrodniczej
2017-04-07 08:04:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę wyposażenia dla klasopracowni ICT oraz matematyczno – przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej w Gliniku” w ramach realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie projektu Nr RPPK.06.04.03-18-0049/16-00 „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Gliniku gm. Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę sali gimnastycznej, doposażenie pracowni szkolnych i poprawę energetyczności kompleksu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna.
2017-03-24 14:35:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl