Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. Rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.
Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:49:14 | Data modyfikacji: 2013-09-27 12:06:18.

Zobacz:
 Statut sołectw .  Wykaz Sołtysów . 
Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:49:14
Data modyfikacji: 2013-09-27 12:06:18
Opublikowane przez: Danuta Szostak