Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" miejscowości Wielopole Skrzyńskie
2022-11-15 07:38:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielopole Skrzyńskie
2022-09-26 07:55:20
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego informujące strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107688 R relacji Szkodna – Budzisz w km 3+460 – 5+000 w miejscowości Szkodna i Zagorzyce”.
2022-09-01 13:06:07
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego informujące społeczeństwo o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107688 R relacji Szkodna – Budzisz w km 3+460 – 5+000 w miejscowości Szkodna i Zagorzyce”.
2022-09-01 13:01:11
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii przez Ministra Infrastruktury dotyczącej zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie” oraz informujące o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
2022-08-08 14:08:28
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107688 R relacji Szkodna – Budzisz w km 3+460 – 5+000 w miejscowości Szkodna i Zagorzyce zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
2022-08-01 08:47:23
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107688 R relacji Szkodna – Budzisz w km 3+460 – 5+000 w miejscowości Szkodna i Zagorzyce”
2022-07-04 08:05:21
  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, zawiadamiające o uchyleniu w całości postanowienie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 18 marca 2022r, w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia określonego jako: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej 56570 WIELOPOLE NAWSIE" na działce 1875 położonej w miejscowości Nawsie, Gmina Wielopole Skrzyńskie.
2022-06-07 12:21:13
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii przez Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie dotyczącej zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie”.
2022-06-03 12:22:22
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Glinik" na rzece Wielopolce na terenie m. Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie, m. Niedźwiada, gm. Ropczyce woj. podkarpackie oraz budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Broniszów na rzece Wielopolce na terenie m. Łączki Kucharskie, Niedźwiada, gm. Ropczyce, m. Broniszów, Glinik gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie."
2022-05-09 08:15:53
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
2021-12-03 09:18:25
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia
2021-12-03 09:12:57
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2021-09-16 14:24:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budynek chlewni rozrodu w cyklu zamkniętym w systemie bezściołowym wraz z modernizacją budynków chlewni i obory wraz z budową zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych na działkach nr 1965, 1972, 1973/2, 1973/3, 1973/4, 1973/5, 4411/1 w miejscowości Brzeziny, gmina Wielopole Skrzyńskie” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
2021-09-09 14:57:44
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymano od Strony Ukraińskiej, projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020 – 2022na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla którego wszczęto postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w kontekście strategicznym.
2021-02-01 13:16:09
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z powiadomieniem Republiki Rozwoju Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą” Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030r.”, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2021-01-07 12:18:35
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Brzeziny-Dół k. Bełcha- na działkach nr ewid.: 3518,3507/2, 1900/3, 3434/2, 3519, 3455/1,3454 położonych w miejscowości Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyńskie
2020-12-31 11:20:39
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wisłoka z Dopływami PLH180053.
2020-08-04 09:42:06
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030roku".
2020-06-30 12:58:28
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie zostało wydane postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: „budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego” zlokalizowanej na działkach nr ewid. gr. 455, 1400, 406, 411, 1676, 179/17, 178/1, 164 w m. Wielopole Skrzyńskie.
2020-06-15 09:17:55
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 115
następne