Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wielopole Skrzyńskie:
  1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    - otwarty dostęp do zawartości rejestru
    - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.30-15.30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE,
STAN NA 24 WRZEŚNIA 2012 R.


Numer wpisu do Rejestru
Data wpisu
do rejestru
oraz daty kolejnych wpisów
Pełna nazwa instytucji
kultury wynikająca
ze statutu
Skrócona
nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie
przewiduje statut
Siedziba
i adres
instytucji
kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Akt
o utworzeniu instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
21.05
2012 r.
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim
GOKiW
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Nr 202
Gmina Wielopole Skrzyńskie
brak
uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/91 Rady Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim
uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/91 Rady Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury
i Wypoczynku
w Wielopolu Skrzyńskim 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:38:38 | Data modyfikacji: 2013-10-10 12:39:08.
Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:38:38
Data modyfikacji: 2013-10-10 12:39:08
Opublikowane przez: Danuta Szostak