Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie - mgr inż. Marek Tęczar

tel. 221-48-19
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

 

Kompetencje :
1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze Zarządzenia. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.Wójt wykonuje Uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. Do zadań Wójta należy w szcególności:

- przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy,

- gospodarowanie mieniem komunalnym,

- wykonywanie budżetu,

- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3.Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Wójtowi przysługuje wyłącznie prawo:

- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

- emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

- dokonywania wydatków budżetowych,

- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

- dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

- blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

4.Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w cągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w przepisach prawa uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku zagrożenia dla życia bądż mienia ludzi Wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych, w przypadku klęsk żywiołowych Wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:46:39 | Data modyfikacji: 2020-02-03 14:56:02.
Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:46:39
Data modyfikacji: 2020-02-03 14:56:02
Opublikowane przez: Marcin Łoch