Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Bigos.
 • E-mail: sekretariat@wielopole.eu
 • " target=_new>id="a11y-email">sekretariat@wielopole.eu
 • Telefon: (17) 22-14-819

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
 • Adres: 39-110 Wielopole Skrzyńskie
  Wielopole Skrzyńskie 200
 • E-mail: sekretariat@wielopole.eu
 • Telefon: (17) 22-14-819

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ulicy z czterema schodami oraz podjazd dla wózków od strony prawej, przy którym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Pierwsze drzwi do budynku są przesuwne na fotokomórkę, drugie zwykłe otwierane na prawo  przeszklone za którymi po lewej stronie znajduje się winda przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość wezwania pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Dzwonek znajduje się przy wejściu po prawej stronie.

W Urzędzie Gminy istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Znajduje się ona w pokoju nr 24  lub na życzenie może być użyta w każdym innym pomieszczeniu.

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Czarnota | Data wprowadzenia: 2020-12-19 08:42:10 | Data modyfikacji: 2023-04-03 13:46:03.
Data wprowadzenia: 2020-12-19 08:42:10
Data modyfikacji: 2023-04-03 13:46:03
Opublikowane przez: Grzegorz Czarnota