Rejestr działalności regulowanejKOMUNIKAT

 PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek ten powinien zawierać:

- nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres   

   przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- numer REGON,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.)”.

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

UWAGA!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Załącznik:

 

Rejestr działalności regulowanej - pobierz

 

Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:49:48 | Data modyfikacji: 2013-10-18 07:57:53.
Data wprowadzenia: 2013-10-18 07:49:48
Data modyfikacji: 2013-10-18 07:57:53
Opublikowane przez: Danuta Szostak