Zbiór aktów prawa miejscowego Rady Gminy w
Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr LI.395.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ...

Uchwała Nr XLVI.366.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XLIV.353.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/127/05 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad dotacji na prace konserwatorskie ...

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność § 32 i § 33 uchwały Nr XLIV.348.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" m. Wielopole Skrz.

Uchwała Nr XLIV.348.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLII.339.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r.

Uchwała Nr XLII.338.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr VII.65.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. ...

Uchwała Nr XLII.337.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 kwienia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia ...

Uchwała Nr XLI.332.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 marca 202 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych...

Uchwała Nr XXXIX.317.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem...

Uchwała Nr XXXIX.316.2023 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na la

Uchwała Nr XXXVIII.312.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Uchwała Nr XXXVIII.310.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów jednorazowego przewozu uczniów w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXIV.291.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr VII.65.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu ...

Uchwała Nr XXXIII.289.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Uchwała Nr XXXIII.288.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX.258.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju ...

Uchwała Nr XXXII.276.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ...

Uchwała Nr XXXII.273.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.268.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 r. ...

Uchwała Nr XXX.258.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" na lata 2022 - 2030

Uchwała Nr XXIX.254.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVII.244.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielopole Skrzyńskie w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała Nr XXVII.243.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika członka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr XXVI.231.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. ...

Uchwała Nr XXVI.230.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.25.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 2019 r. ...

Uchwała Nr XXVI.229.2022 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.24.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV.213.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie konsultacji społecznych dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIV.210.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV.209.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII.201.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIII.200.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 paźdizernika 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Nawsie

Uchwała Nr XXIII.199.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 paźdizernika 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Glinik

Uchwała Nr XXIII.198.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Broniszów

Uchwała Nr XXIII.197.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Brzeziny

Uchwała Nr XXI.185.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XVIII.164.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVIII.161.2021 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim ...

Uchwała Nr XVII.154.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy ...

Uchwała Nr XVI.142.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 - 2024

Uchwała Nr XVI.139.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XVI.137.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Uchwała Nr XVI.135.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X.99.2020 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IX.96.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IX.89.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr IX.91.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IX.87.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą

Uchwała Nr VIII.86.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie instrumentem płatniczym

Uchwała Nr VIII.85.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Uchwała Nr VIII.84.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ...

Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 listopada 2019 r. zmianiająca uchwałę Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej ...

Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

Uchwała Nr VI.56.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr VI.54.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów ...

Uchwała Nr VI.53.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. ...

Uchwała Nr VI.52.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. ...

Uchwała Nr VI.51.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych ...

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Wielopole Skrzyńskie" oraz regulaminu jego nadawania

Uchwała Nr IV.36.2019 Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

Obwieszczenie Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr III.25.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ...

Uchwała Nr III.24.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ...

Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała Nr XLVI.309.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLIV.295.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 r. ...

Uchwała Nr XLIV.294.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńśkim z dnia 17 marca 2009 r. ...

Uchwała Nr XLIV.292.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLIV.291.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

Uchwała Nr XLI.279.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała nr XL.268.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli ...

Uchwała Nr XL.267.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XL.266.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXXIX.265.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025"

Uchwała Nr XXXIX.264.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziały przedszkolne ...

Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 października 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 - 2020

Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2017 - 2021

Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie ...

Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Samorządowego Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim i oddziałów przedszkolnych..

Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku stosowania na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających w jednostkach oświatowych ...

Uchwała Nr XXIII/140/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2016 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym ...

Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...

Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr X/57/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 października 2012r. ...

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2009 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela ...

Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XLVII/264/2014 z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/259/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLVI/259/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XLV/252/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLIII/241/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXIX/208/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ...

Uchwała Nr XXXII/173/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 listopada 2012r. ...

Uchwała Nr XXXII/172/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska ...

Uchwała Nr XXVI/134/2012 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXV/126/2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

Uchwała XXIII/109/2012 z dnia 25 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XX/101/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr XVII/89/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego

Uchwała Nr XLVIII/246/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/125/2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLVIII/245/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/124/2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawsie

Uchwała Nr XLVIII/244/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/123/2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik

Uchwała Nr XLVIII/243/2010 dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Broniszów

Uchwała Nr XLVIII/242/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/121/2005 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny

Uchwała Nr XLVII//234/2010 z dnia 28 października 2010r.w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastapiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

Uchwała Nr XLVI/233/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 4 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XLVI/232/2010 z dnia 4 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi ...

Uchwała Nr XL/204/2010 z dnia 30 marca 2010 w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Gliniku

Uchwała Nr XXX/177/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIX/172/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVIII/165/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXV/154/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

Uchwała Nr XXV/153/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ...

Uchwała Nr XXV/152/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ...

Uchwała Nr XIII/67/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa ...

Uchwała Nr Nr XI/58/07 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XI/57/07 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXVIII/134/05 z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała XXVI/127/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXVI/125/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVI/124/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawsie

Uchwała Nr Nr XXVI/123/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik

Uchwała Nr XXVI/122/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Broniszów

Uchwała Nr XXVI/121/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny

Uchwała Nr XX/104/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/99 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 1999 r w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawsiu

Uchwała Nr XX/102/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie projektów nowych statutów sołectw

Uchwała Nr XIX/99/04 z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenie wysokości stawek oraz sposobu jej poboru

Uchwała Nr XIII/68/04 z dnia 24 marca 2004r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ...

Uchwała Nr II/7/2002 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/02 w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr II/5/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXXV/198/2002 z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXIX/166/2001 z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXVIII/160/2001 z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr VIII/57/1999 z dnia 18 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr V/40/1999 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr V/39/1999 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawsiu

Uchwała Nr V/36/1999 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Broniszowie

Uchwała Nr V/35/1999 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - Berdechowie

Uchwała Nr V/34/1999 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach

Uchwała Nr V/27/1999 z dnia 12 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu dla Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim

Uchwała Nr XXX/180/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 17/97 terenów lasów i zalesień w Gminie Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/179/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 16/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/178/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 14/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/177/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/176/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/97 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowo-produkcyjnego we wsi Wielopole Skrzyńskie

Uchwała Nr XXX/175/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 11/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Glinik

Uchwała Nr XXX/174/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/97 terenu budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego we wsi Glinik

Uchwała Nr XXX/173/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 9/97 terenu budownictwa jednorodzinnego i usług we wsi Glinik

Uchwała Nr XXX/172/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/97 terenu boiska sportowego we wsi Glinik

Uchwała Nr XXX/171/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 7/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Brzeziny

Uchwała Nr XXX/170/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 6/97 terenu Ośrodka Pracy Twórczej i Wypoczynku we wsi Broniszów

Uchwała Nr XXX/169/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała Nr XXX/168/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała Nr XXX/167/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 3/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała Nr XXX/166/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

Uchwała Nr XXX/165/1998 z dnia 30 marca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/97 terenu terenu szkoły z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2015-04-13 11:06:22 | Data modyfikacji: 2015-05-07 09:18:54.
Data wprowadzenia: 2015-04-13 11:06:22
Data modyfikacji: 2015-05-07 09:18:54
Opublikowane przez: Beata Ozga