Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 • wywieszenie informacji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie,
 • udostępnianie dokumentów związanych z działalnością organów gminy odbywa się w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i przechowywanie tych dokumentów.

  Warunkiem udostępnienia dokumentów jest uprzedni wpis osoby zainteresowanej do odpowiedniego rejestru oraz wskazanie tematyki i rodzaju dokumentów, z jakimi chce się zapoznać.
  Zainteresowany może sporządzić notatki i odpisy z udostępnionych dokumentów.
  Wydanie kopii dokumentu może nastąpić po uiszczeniu opłaty.
  Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie.


 • - Wysokość opłaty

  - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

   

  Opublikowane przez: Danuta Szostak | Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:40:46 | Data modyfikacji: 2013-10-10 12:44:11.
  Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:40:46
  Data modyfikacji: 2013-10-10 12:44:11
  Opublikowane przez: Danuta Szostak