Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszenie informacji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie,
  • udostępnianie dokumentów związanych z działalnością organów gminy odbywa się w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i przechowywanie tych dokumentów.

    Warunkiem udostępnienia dokumentów jest uprzedni wpis osoby zainteresowanej do odpowiedniego rejestru oraz wskazanie tematyki i rodzaju dokumentów, z jakimi chce się zapoznać.
    Zainteresowany może sporządzić notatki i odpisy z udostępnionych dokumentów.
    Wydanie kopii dokumentu może nastąpić po uiszczeniu opłaty.
    Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie.


- Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:40:46 | Data modyfikacji: 2022-12-16 10:19:04.
Data wprowadzenia: 2013-10-10 12:40:46
Data modyfikacji: 2022-12-16 10:19:04
Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz