Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24:00.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Pytania dotyczyć będą m.in.:

 • charakterystyki demograficznej;
 • aktywności ekonomicznej osób;
 • niepełnosprawności;
 • migracji wewnętrznych i zagranicznych;
 • charakterystyki etniczno - kulturowej;
 • stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a osoby fizyczne objęte spisem zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Dane NSP 2021 będą zbierane matodami:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie GUS;
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego;
 • wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego;
 • wywiadu telefonicznego "Spis na żadanie" przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierza kanał "Spisz się przez telefon".

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane objęte są tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl.

 

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2021-01-31 13:39:36.

Zobacz:
 Nabór na rachmistrzów spisowych . 
Data wprowadzenia: 2021-01-31 13:39:36
Opublikowane przez: Beata Ozga