> Komisje Rady

Komisje Rady

Rada Gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym Radzie Gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.

 

 

 Przy Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie działają Komisje:

 • Rewizyjna,

 • Regulaminowo – Mandatowa,

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego,

 • Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 


 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 1. Zbigniew Gąsior - Przewodniczący Komisji
 2. Adam Galas - Z-ca Przewodniczącego
 3. Tadeusz Bokota - Członek Komisji
 4. Tadeusz Kopala - Członek Komisji
 5. Beata Wiśniewska - Członek Komisji 

Zakres kompetencji:  

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy (patrz Statut Gminy). Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera Komisja Rewizyjna.

 


 Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład Komisji:

 1. Beata Wiśniewska - Przewodnicząca Komisji
 2. Tadeusz Bokota - Z-ca Przewodniczącego
 3. Adam Galas - Członek Komisji
 4. Zbigniew Gąsior - Członek Komisji
 5. Renata Góra - Członek Komisji
 6. Sławomir Górski- Członek Komisji
 7. Marek Mucha - Członek Komisji
 8. Tadeusz Kopala - Członek Komisji
 9. Marek Kąkolewski - Członek Komisji
 10. Tadeusz Opoń- Członek Komisji
 11. Stanisław Pasowicz - Członek Komisji
 12. Halina Poręba - Członek Komisji
 13. Jan Świstak - Członek Komisji
 14. Krzysztof Traciak - Członek Komisji
 15. Maria Żywot - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • rolnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • dróg gminnych,
 • inwestycji gminnych. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Skład Komisji:

 1. Sławomir Górski - Przewodniczący Komisji
 2. Renata Góra - Z-pca Przewodniczącego Komisji
 3. Marek Mucha - Członek Komisji
 4. Marek Kąkolewski - Członek Komisji
 5. Stanisław Pasowicz - Członek Komisji
 6. Halina Poręba - Członek Komisji
 7. Jan Świstak - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • oświaty,
 • kultury,
 • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
 • porządku publicznego,

 

  Komisja Regulaminowo - Mandatowa 

Skład Komisji:
 1. Maria Żywot - Przewodnicząca Komisji
 2. Tadeusz Opoń - Z-ca Przewodniczącego
 3. Krzysztof Traciak - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Regulaminowo-Mandatowej jest opracowywanie projektów.

 

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:25:31 | Data modyfikacji: 2018-04-04 08:14:03.
Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:25:31
Data modyfikacji: 2018-04-04 08:14:03
Opublikowane przez: Beata Ozga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl