> Komisje Rady

Komisje Rady

Rada Gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym Radzie Gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.

 

 

 Przy Radzie Gminy Wielopole Skrzyńskie działają Komisje:

 • Rewizyjna,

 • Regulaminowo – Mandatowa,

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego,

 • Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

 • Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 1. Zofia Bieszczad - Przewodnicząca Komisji
 2. Piotr Siuśko - Z-ca Przewodniczącej
 3. Zbigniew Gąsior - Członek Komisji
 4. Krzysztof Majchrowicz - Członek Komisji
 5. Tadeusz Kopala - Członek Komisji 

Zakres kompetencji:  

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę Gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy (patrz Statut Gminy). Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera Komisja Rewizyjna.

 


 Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skład Komisji:

 1. Krzysztof Majchrowicz - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Siuśko - Z-ca Przewodniczącego
 3. Zofia Bieszczad - Członek Komisji
 4. Zbigniew Gąsior - Członek Komisji
 5. Wiesław Janowski - Członek Komisji
 6. Janusz Kipa - Członek Komisji
 7. Tadeusz Kopala - Członek Komisji
 8. Janusz Misiora- Członek Komisji
 9. Tadeusz Opoń - Członek Komisji
 10. Rafał Panocha - Członek Komisji
 11. Piotr Siuśko - członek Komisji
 12. Krzysztof Traciak - Członek Komisji
 13. Beata Wiśniewska - Członek Komisji
 14. Piotr Zięba - Członek Komisji
 15. Maria Żywot - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • rolnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • dróg gminnych,
 • inwestycji gminnych. 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Skład Komisji:

 1. Piotr Zięba - Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Opoń - Z-pca Przewodniczącego Komisji
 3. Janusz Misiora - Członek Komisji
 4. Beata Wiśniewska - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

 • oświaty,
 • kultury,
 • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
 • porządku publicznego,

 

  Komisja Regulaminowo - Mandatowa 

Skład Komisji:
 1. Rafał Panocha - Przewodniczący Komisji
 2. Wiesław Janowski - Z-ca Przewodniczącego
 3. Sławomir Górski - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Regulaminowo-Mandatowej jest opracowywanie projektów.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Skład Komisji:

 1. Maria Żywot - Przewodnicząca Komisji
 2. Janusz Kipa - Zastępca Przewodniczącej
 3. Krzysztof Traciak - Członek Komisji

Zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

 • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wniosków,
 • petycji składanych przez obywateli.

 

 

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:25:31 | Data modyfikacji: 2018-11-23 11:47:05.
Data wprowadzenia: 2013-09-26 11:25:31
Data modyfikacji: 2018-11-23 11:47:05
Opublikowane przez: Beata Ozga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl