> Raport o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Raport o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Raport o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie za
2018 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Termin sesji, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem zostanie podany odrębną informacją.

Raport o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie za 2018 rok - POBIERZ

Debata nad raportem o stanie Gminy Wielopole Skrzyńskie będzie miała miejsce na Sesji Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 14.00

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:30:53 | Data modyfikacji: 2019-05-31 13:49:33.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:30:53
Data modyfikacji: 2019-05-31 13:49:33
Opublikowane przez: Beata Ozga
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Wielopole Skrzyńskie
ul. Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wójt Gminy
mgr inż. Marek Tęczar
Kontakt:
Tel: (17) 22-14-819
Fax: (17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl