wielopole.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wielopole Skrzyńskie www.wielopole.eu
Informacje strona główna 
Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego
dot. wydania pozwolenia na budowę nr 217/2023 z
dnia 10.05.2023r. obejmującego budowę mostu
przez rzekę Wielopolka w km 46+120 (km rzeki) w
ciągu drogi wewnętrznej Glinik - Lipowiec w m.
Glinik wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km
0+021 (km drogi) oraz przebudową drogi
wewnętrznej i przebudową skrzyżowania z drogą
gminna nr 107711R Glinik - Sklep Krzemienica - na
działkach nr ewid.: 1283, 1280/1, 1627, 1628
położonych w m. Glinik, gm. Wielopole
Skrzyńskie
 Informacja dot. pozwolenia na budowę.pdf

Opublikowane przez: Michał Fortuna | Data wprowadzenia: 2023-05-17 13:15:11.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wylotu na działce nr 1165/9 w
miejscowości Broniszów oraz na usługę wodną
polegającą na wprowadzenie oczyszczonych
ścieków sanitarnych z istniejącego budynku
Szkoły Podstawowej w Broniszowie oraz budynków
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w
najbliższym sąsiedztwie do rowu na działce nr
1165/9 w miejscowości Broniszów gmina Wielopole
Skrzyńskie
 pismo - informacja.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2023-04-11 13:50:01 | Data modyfikacji: 2023-04-11 13:54:48.
Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej Nr 1337 R Sędziszów
Młp-Bystrzyca-Wielopole Skrzyńskie, polegająca
na budowie chodnika w km 18+815.00 - 19+084.50 w
m. Nawsie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną".

Scan2023-01-27_141207.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2023-01-27 14:16:01 | Data modyfikacji: 2023-01-27 14:17:00.
Informacja oraz zawiadomienie Dyrektora Zarządu
Zlewni w Jaśle o wszczęciu postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie siecią wodociągową pod dnem cieku
Brzeźnica na działce nr 3859/3, 4042/22 w m.
Nawsie oraz przekroczenie siecią wodociągową
pod dnem cieku bez nazwy na działce nr 1428/3
oraz lokalizację nowych obiektów budowlanych na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią m.
Nawsie, gmina Wielopole Skrzyńskie.

Scan2023-01-26_095650.pdf

Scan2023-01-26_095722.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2023-01-26 09:59:36 | Data modyfikacji: 2023-01-26 11:15:24.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania o ustalenie kolejnego
okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w
zakresie wprowadzania do wód rzeki Wielopolka,
ścieków przemysłowych powstałych w
Przedsiębiorstwie Produkcji Handlu i Usług
"Kabanospol" Sp. z o.o. w Wielopolu Skrzyńskim,
gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat ropczycko -
sędziszowski, województwo podkarpackie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2023-01-19 10:33:01 | Data modyfikacji: 2023-01-19 10:36:16.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania administracyjnego o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych, usługę wodną oraz na
lokalizowanie na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
wraz z wyposażeniem technicznym w ramach
inwestycji: "Budowa mostu przez rzekę Wielopolka
w km46+120(km rzeki) w ciągu drogi wewnętrznej
Glinik - Lipowiec w miejscowości Glinik wraz z
rozbiórką istniejącego mostu w km 0+021(km
drogi)oraz przebudową drogi wewnętrznej i
przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr
107711R Glinik-Sklep Krzemienica".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-12-16 13:34:51 | Data modyfikacji: 2022-12-16 13:36:52.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do potoku
Liwek oraz na usługę wodną polegającą na
odprowadzeniu wody z terenu działek nr 3377/11 i
2244/7 obręb 0005 Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-11-28 14:58:18 | Data modyfikacji: 2022-11-28 15:01:03.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe Podliwek (Liwek) w km 0+417
projektowanym kablem energetycznym na terenie
działki nr 2111/25 w m. Wielopole Skrzyńskie
Gmina Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-11-09 08:12:46 | Data modyfikacji: 2022-11-15 12:55:36.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do rzeki
Wielopolki oraz na usługę wodną polegającą na
odprowadzeniu wody z terenu działki nr 1353/3
obręb 0003 Glinik do rzeki Wielopolki.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-11-03 14:50:13 | Data modyfikacji: 2022-11-03 14:51:33.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego - wylotu do rzeki
Wielopolki oraz na usługę wodną polegającą na
odprowadzeniu wody z terenu działki nr 1355
obręb 0003 Glinik, gm. Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-10-31 10:46:27 | Data modyfikacji: 2022-10-31 10:47:26.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizacje nowych obiektów budowlanych na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na
działce nr1355 obręb 0003 Glinik gm. Wielopole
Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-10-31 10:35:53 | Data modyfikacji: 2022-10-31 10:39:25.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. kładki dla
pieszych nad korytem rzeki Wielopolka w km 55+700
na działkach nr ewid. 4042/22, 3817/3, 3861/1,
2288/3 obręb Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-10-28 14:19:28 | Data modyfikacji: 2022-10-28 14:20:42.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych tj. przebudowy urządzeń
odprowadzających wody opadowe do rowu
odwadniającego oraz przebudowę przepustu pod
drogą wojewódzką nr 986 oraz na usługę wodna
polegającą na odprowadzeniu wód opadowo
roztopowych do ww. rowu z terenu inwestycji pn:
„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986
polegająca na budowie chodnika przy lewej
krawędzi jezdni od km 36+395 do 37+072,27 w m.
Wielopole Skrzyńskie”

Infromacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-10-27 13:43:52 | Data modyfikacji: 2022-10-27 13:44:58.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe potoku Dopływ z Pogwizdowa w km
7+430 projektowanym kablem energetycznym na
terenie działki nr 3008/11 w m. Brzeziny, Gmina
Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-10-06 12:47:18 | Data modyfikacji: 2022-10-06 12:53:07.
Informacja i zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie wniosku złożonego przez
Pełnomocnika Zarządu Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
usługę wodną oraz na lokalizowanie na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią nowych
obiektów budowlanych – budowa chodnika dla
pieszych. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1337 R Sędziszów Młp. – Bystrzyca –
Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie i
Nawsie.
 Informacja

Opublikowane przez: Ireneusz Jasik | Data wprowadzenia: 2022-08-30 14:41:30.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanego na działce nr 3578/2 obr.0002
Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie oraz usługa
wodna polegająca na odprowadzaniu oczyszczonych
ścieków do potoku Brzezinka.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:32:03 | Data modyfikacji: 2022-07-11 08:27:40.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – wylotu
służącego do odprowadzenia oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce
nr 1732 w miejscowości Brzeziny gm. Wielopole
Skrzyńskie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-05-20 09:15:42 | Data modyfikacji: 2022-05-25 10:05:00.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanego na działce nr 4209 w
miejscowości Nawsie gm. Wielopole Skrzyńskie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-03-30 14:25:09 | Data modyfikacji: 2022-03-30 14:28:19.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego –wylotu do rowu
oraz odprowadzenia wody z terenu planowanej
inwestycji polegającej na budowie budynku
produkcyjno-usługowego, placu manewrowego,
parkingu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
na działce nr 4146/1 do rzeki Wielopolki poprzez
rów melioracyjny na działce nr 4350 w m. Nawsie.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2022-02-09 11:43:00 | Data modyfikacji: 2022-02-09 11:44:52.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-12-21 09:05:02 | Data modyfikacji: 2021-12-21 09:09:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego –wylotu
służącego do odprowadzania oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków do rowu zlokalizowanego na
działce nr 558/14 w m. Broniszów.

Skanuj_20211119_090914.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:15:05 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:29:07.
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów
stanowiących własność osób fizycznych oraz
wspólnot gruntowych na terenie Gminy Wielopole
Skrzyńskie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:01:05 | Data modyfikacji: 2021-10-20 11:37:44.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kolektora
kanalizacji deszczowej, usługę wodną
obejmująca odprowadzenie do rzeki Wielopolka wód
opadowo - roztopowych z terenu planowanej zabudowy
działek nr ewid. 1892, 1893, 2400, w związku z
realizowaną inwestycją.

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-09-20 09:40:34 | Data modyfikacji: 2021-09-20 09:50:05.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego –wylotu
służącego do odprowadzania oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce
nr 2445 w m. Wielopole Skrzyńskie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-07-29 12:38:58 | Data modyfikacji: 2021-07-29 12:41:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – służącego do
odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych
pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków
zlokalizowanego na działce nr 3775/1 w m.
Brzeziny

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-07-22 12:37:07 | Data modyfikacji: 2021-07-22 12:42:32.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
Wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen8ia
wodnego – projektowanego tunelowego drenażu
rozsączającego.

Informacja-POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-06-22 14:22:53 | Data modyfikacji: 2021-06-22 14:24:36.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
Wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące cieku Malanka przyłącza
energetycznego
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-06-08 15:27:28.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
Wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej
polegającej na wprowadzaniu ścieków bytowych
oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:16:32.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
prowadzonym postepowaniem na wniosek Państwa Ewy
i Krzysztofa Zegar o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
służącego do odprowadzenia oczyszczonych
ścieków bytowych pochodzących z przydomowej
oczyszczalni ścieków.

Informacja - pobierz

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2021-05-12 11:15:54 | Data modyfikacji: 2021-05-12 11:18:07.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w związku z
prowadzonym postepowaniem na wniosek PGE
Dystrybucja Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny
Mielec al. Ducha Św. 6a, 39-300 Mielec
reprezentowanego przez pełnomocnika Justynę
Trawińską FPHU ENERGOSERWIS ul Sanowa 36, 37-403
Pysznica o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie linii kablowej energetycznej niskiego
napięcia.

Informacja - pobierz

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2021-04-14 14:14:50.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w
sprawie przebudowy obiektu mostowego w ciągu
drogi gminnej Brzeziny-Dół k. Bełcha- na
działkach nr ewid.: 3518,3507/2, 1900/3, 3434/2,
3519, 3455/1,3454 położonych w miejscowości
Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyńskie

Informacja-POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:12:55.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną polegająca na wprowadzeniu
oczyszczonych scieków z myjni samochodowej
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 2026 i 2027
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie do wód
rzeki Wielopolka.

Informacja-POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-29 09:34:43.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące
potoku Bez nazwy w km 0+367 w/w potoku w granicach
działek nr ewid. 1462/3, 6022, 1158/3 obręb
ewid. 0004 Nawsie, gm. Wielopole Skrzyńskie
kanalizacji kablowej w rurze osłonowej metodą
przewiertu sterowanego.

Informacja - Pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2020-12-23 11:46:32.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R
DĘBICA-WIELOPOLE wraz z przebudową odcinka drogi
powiatowej nr 1348R BRZEZINY-BRZEZINY w m.
Brzeziny”

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-12-16 11:52:02 | Data modyfikacji: 2020-12-28 09:04:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego – drenażu
rozsączającego służącego do odprowadzenia
oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z
przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanego
na działce nr 3318/2 w miejscowości Nawsie,
gmina Wielopole Skrzyńskie.

Informacja - Pobierz

 

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-11-19 12:40:43 | Data modyfikacji: 2020-12-08 19:54:57.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonaniu urządzeń wodnych tj. przebudowy
urządzeń odprowadzających wody opadowe do cieku
Liwek oraz usługę wodną polegającą na
odprowadzeniu wód opadowo roztopowych do w/w
cieku z terenu inwestycji pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa
polegającej na budowie chodnika w km 36+175 -
36+277 strona prawa w m. Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja-POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:52:54.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód
opadowo-roztopowych z terenu Drewspan
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Skorupski-Wójcik Spółka Jawna 39-110 Wielopole
Skrzyńskie 11A do wód rzeki Wielopolki.
 Informacja-POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-19 09:42:22 | Data modyfikacji: 2020-10-19 10:14:59.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje
się do publicznej wiadomości że Dyrektor
Zarządu Zlewni w Jaśle na wniosek Gminy
Wielopole Skrzyńskie wszczął postępowanie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonaniu urządzeń wodnych polegających na
przebudowie mostu w ciągu drogi gminnej.
 Państwowe Wody Polskie

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:41:23 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:42:26.
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa
stacji bazowej telefonii cyfrowej
56570_WIELOPOLE_NAWSIE"

OBWIESZCZENIE - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:48:40 | Data modyfikacji: 2020-05-13 12:52:14.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną obejmującą odprowadzenie do rowu
odwadniającego istniejącym wylotem na działce
nr ewid. 2026 wód opadowo i roztopowych w
związku z realizacją inwestycji "Rozbudowa,
przebudowa kolidujących urządzeń i przebudowa
istniejącego zjazdu z drogi na zjazd publiczny”
na działkach nr ewid. 2026, 2027, 2028 i 2031 w
miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-16 08:18:45 | Data modyfikacji: 2020-03-16 08:22:56.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie siecią wodociągową cieku wodnego
na działce nr ewid. 1504 w km 0+431 i 0+758 w
miejscowości Broniszów gmina Wielopole
Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Magdalena Bełch | Data wprowadzenia: 2020-02-04 16:34:00.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu
kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód
opadowo-roztopowych oraz na usługę wodną
polegającą na odprowadzaniu wód opadowo-
roztopowych do rowu z części jezdni drogi
gminnej Nr 107733 R oraz projektowanego parkingu
usytuowanego na działce nr ewid. 2323 w m.
Wielopole Skrzyńskie w ramach inwestycji p.n.
„Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz
z infrastrukturą techniczną na działkach nr
2323 i 3071 położonych w miejscowości Wielopole
Skrzyńskie”.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Magdalena Bełch | Data wprowadzenia: 2020-02-04 16:28:34.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego.
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:24:23.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o
budowie ujęcia wody Br-2 wraz z siecią
wodociągową i instalacją elektryczną – na
działkach o nr ewid.: 756/3, 757, 758, 764, 766,
767/3 i 767/5 położonych w m. Broniszów, gm.
Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja - Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Łoch | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:24:02 | Data modyfikacji: 2020-01-08 10:24:49.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o
wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na: budowę stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-ROP7004_A
wraz z kablową linią zasilającą-przyłączem-
zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 2390/2,
2376, 2354, 2391, 2388, 2356 położonych w m.
Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Magdalena Bełch | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:19:29.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przebudowy przepustu prowadzonego przez
wody powierzchniowe cieku wodnego Dopływ z Baja w
km 0+580 jego biegu, na działce numer 407/7 w
miejscowości Brzeziny gm. Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-02 12:31:17.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego tj. wylotu do cieku Broniszowianka o nr
działki 560/4 obręb Broniszów oraz na usługę
wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowo
roztopowych z terenu projektowanego parkingu do
cieku Broniszowianka o nr działki 560/4 obręb
Broniszów.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:22:58.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o
wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego tj. studni głębinowej na działce nr
767/5 oraz na usługę wodną polegającą na
poborze wód podziemnych projektowaną studnią
głębinową w miejscowości Broniszów, gmina
Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:25:44.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu w skarpie
rzeki Wielopolka na działce nr ewidencyjny 3861/3
obręb Nawsie oraz usługę wodną polegającą na
odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych do wód
rzeki Wielopolka pochodzących z działek nr 3822,
3860/3, 3861/2, 4042/22, 3860/2 w miejscowości
Nawsie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:56:31.
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu na
skarpie rowu melioracyjnego na działce nr
ewidencyjny 1679 obręb Wielopole Skrzyńskie oraz
usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód
opadowo-roztopowych do urządzeń wodnych (rowu
melioracyjnego) pochodzących z działek nr 1679,
1678 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.
 Informacja- POBIERZ

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:41:31.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych oraz wprowadzanie oczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych z Zakładu w
Wielopolu Skrzyńskim

Informacja

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2019-03-14 09:11:10.
Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w
ramach inwestycji pn. „ Przebudowa mostu na
potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi
powiatowej Nr 1296R Dębica- Wielopole
Skrzyńskie, km 4 + 830”

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:48:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 14:58:44.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości
Broniszów, gmina Wielopole Skrzyńskie, powiat
Ropczycko-Sędziszowski, województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:22:29 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:24:06.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z
urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik,
Brzeziny i Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole
Skrzyńskie, powiat Ropczycko-Sędziszowski,
województwo Podkarpackie

Informacja

 

Opublikowane przez: Katarzyna Majchrowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:10:47 | Data modyfikacji: 2018-11-27 10:20:17.
Informacja o wszczęciu postępowania ws.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn:
"Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr
107748R Brzeziny Dół Południowy w km 0+025 wraz
z dojazdami"

Informacja - POBIERZ

 

Opublikowane przez: Beata Ozga | Data wprowadzenia: 2018-07-17 12:36:36.
Informacja o wydaniu decyzji o braku potrzeby
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji
pn. Przebudowa mostu na potoku Brzezinka w ciągu
drogi powiatowej nr 1296R Dębica – Wielopole
Skrzyńskie
 Informacja decyzja most Brzeziny Powiat.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:50:21.
Informacja o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 Informacja postanowienie most Brzeziny Powiat.rtf

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:47:34.
Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji pn. Przebudowa mostu na potoku
Brzezinka w ciągu drogi powiatowej nr 1296R
Dębica – Wielopole Skrzyńskie
 INFORMACJA wsczecie most brzeziny powiat1.doc

Opublikowane przez: Łukasz Dziok | Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18.
Data wprowadzenia: 2016-01-29 14:45:18
Opublikowane przez: Łukasz Dziok
  Biuletyn Informacji Publicznej - wielopole.bip.gmina.pl